ข่าว itd

สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC” ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

visibility 44 facebook twitter mail

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาด       ออกสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยเป็นการต่อยอดจากการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global การจัดกิจกรรม Born Global Pitching Day และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19 โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความต้องการและสนใจในการขยายตลาดออกสู่ประเทศใน BIMSTEC ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยของสถาบันฯ เรื่องการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย ในมิติด้านโอกาสการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยมาประยุกต์ใช้

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม

และได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรัตน์  โหราชัยกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยในงานวิจัยของสถาบันฯ และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “BIMSTEC” โอกาสการค้า การลงทุนของ SME ไทย โดยในช่วงหลังของการประชุมได้มีการตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ที่มาเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับโอกาสการขยายตลาดสู่ประเทศใน BIMSTEC

Top