ข่าว itd

ผอ.ITD ให้การต้อนรับผู้บริหาร Bangladesh Shrimp and Fish Foundation และผู้บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์

visibility 28 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ President of Bangladesh Shrimp and Fish Foundation, Mr. Syed Mahmudul Huq นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด และ ดร. สุพิศ ทองรอด รองประธาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสถาบันและประชุมหารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศกับภาคเอกชนเพื่อศึกษาด้านอาหารสัตว์น้ำ การเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงแบบผสมผสานและการเลี้ยงปลากะพงขาว การเปิดตลาดสินค้าสัตว์น้ำใหม่ รวมทั้งแนวทางการในการร่วมงานกันในอนาคต

Top