ข่าว itd

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่ประเทศเวียดนาม

visibility 23 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้านพลังงานในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 โดยในวันแรกคณะนักธุรกิจพลังงานจากประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุป ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย – เวียดนาม จาก นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จากนั้นจึงเดินเข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป ด้านสถานการณ์การค้าการลงทุน ไทย-เวียดนาม  จากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำนครโฮจิมินห์ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ต่อมาในวันเดียวกันคณะฯเดินทางเข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลส่งเสริมการลงทุนในเวียดนาม ด้านนโยบายและ มาตรการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการให้บริการแก่นักลงทุนต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจพลังงานของเวียดนาม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการลงทุนของเวียดนาม ณ Ministry of Planning and Investment หรือ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) วันต่อมาคณะนักธุรกิจพลังงานจากประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้านพลังงานในต่างประเทศ ระหว่างนักธุรกิจพลังงานจากประเทศไทย และนักธุรกิจพลังงานในเวียดนาม ณ Inter-Continental Saigon Residences และในวันสุดท้ายคณะนักธุรกิจพลังงานจากประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมชม Golden Lotus Company c]tย่านธุรกิจการค้าในนครโฮจิมินห์ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

Top