ข่าว itd

Knowledge Exchange มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ Copyright Coalition Thailand และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอภิปรายเรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks”

visibility 28 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Copyright Coalition Thailand และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks” ณ อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกรณีการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี     รศ. ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์  ประธานกลุ่ม Copyright Coalition Thailand เป็นผู้กล่าวเริ่มการประชุมสัมมนาฯ

ในโอกาสนี้ ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งสามารถนำสาระของการสัมมนาไปขยายผลและใช้ประโยชน์ต่อภารกิจงานของสถาบันฯ ได้ต่อไป

Top