ข่าว itd

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT”

visibility 37 facebook twitter mail

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ร่วมกับ สมาคมการค้าบิสคลับไทย และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม อัมรา กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวย ความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement) และการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาค และยกระดับผู้ประกอบการในการทำการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT

ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ  ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า นายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล และ ดร.กรัณย์  สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย ร่วมพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

Top