ข่าว itd

ITD จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น “มืออาชีพรุ่นใหม่”

visibility 52 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น “มืออาชีพรุ่นใหม่” ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน Young Professional for Trade and Sustainable Development ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาระบบความคิด และกระบวนทัศน์ด้านการค้าและการพัฒนา ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม

ในโอกาสนี้ นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เข้าใจในทิศทางการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการก้าวทันตามความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การค้าของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงท้ายของการอบรม ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรม Workshop ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Top