ข่าว itd

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเยาวชน

visibility 15 facebook twitter mail
เมื่อวันศุกร์ที่  25  พฤษภาคม 2561   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน ณ ห้อง เรอนัวร์  ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์  โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ในการนี้ นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์คงามรู้ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมคณะนักวิจัย กล่าวแนะนำโครงการวิจัย “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการและการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมานั้น นำไปวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
อนึ่งเพื่อเป็นการแนะนำโครงการรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ
Top