ข่าว itd

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 3

visibility 14 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 25-29  มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก นายไพศาล  ชลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวรายงาน  นายพรณรงค์  วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง กล่าวเปิดงาน และ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวเป้าหมายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในงานมีการบรรยาย เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (“SDGs : Sustainable Development Goals ) เรื่อง “การใช้เทคโ นโลยีเพื่อการเป็น Smart Farm” เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตร 4.0 ภายใต้โมเดล Thailand 4.0” เรื่อง “Startup –Smart Farmer: การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการรุ่นใหม่” และมีการนำเสนอในหัวข้อ  “ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ฝึกงานจากประเทศอิสราเอล สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรกรรม”  อีกทั้งยังมี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก Smart Farmer ต้นแบบ และภาคการศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Top