ข่าว itd

ไอทีดี ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 2

visibility 22 facebook twitter mail

ข่าว “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 นั้นสำหรับการอบรมฯ ในครั้งที่ 2 นี้เป็นการจัดอบรมฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษาด้านอาชีวเกษตรและครูพี่เลี้ยง ภาคกลางทั้ง 13 วิทยาลัย จำนวน 70 คน ให้มีความรู้ มีความพร้อม รู้เท่าทัน ต่อสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งนำทักษะที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทันสมัยกับรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยงแปลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 วันแรกของการจักอบรมฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ร่วมพิธีกล่าวต้อนรับ กล่าวที่มาของโครงการ และกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย โดยวันแรกของการอบรมฯ เป็นการเสริมสร้างทัศนตคิและการเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยให้กับครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา กิจกรรมระบบความคิด ความมีเหตุผลและโยงมาสู่ Business Model Canvas: BMC โดยรับเกียรติจาก ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง และกิจกรรมเรียนรู้ Business Model Canvas: BMC และ Visual Note ในรูปแบบนิทรรศการ โดยทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นการศึกษาดูงาน ณ ปิ่นฟ้าฟาร์ม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนภดล ลัดดาแย้ม เจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์ม เป็นวิทยากรในการการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยและการศึกษาดูงานเพื่อเล็งเห็นถึงความเป็นมา และความรู้จากการเปิดธุรกิจที่มีองค์ประกอบหลักๆ ในการทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนวิถีแห่งความพอเพียง ที่เป็นทั้งร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรให้แก่คนในชุมชน โดยแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ต่อมาก็พัฒนามาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหลากหลายที่สอดคล้องเกื้อกูลกัน ต่อมาจึงได้ต่อยอดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสวิถีเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถสร้างรายได้ภาคการเกษตร อีกทั้งยังมีตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนนำสินค้าการเกษตรมาจำหน่าย ขณะเดียวกันก็เป็นการตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ที่ถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวอำเภอลาดหลุมแก้วอีกด้วย และหลังจากการศึกษาดูงานเป็น กิจกรรม Visual Note เรียนรู้จากการดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการตลาดจากสถานที่ดูงาน และสามารถนำมาปรับใช้ในโครงการของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพรรณิดา แก้วปทุมทิพย์ Owner & Managing Director จาก Springboard Consulting Co., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาด 4.0” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Brand สินค้า โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพรรณิดา แก้วปทุมทิพย์ Owner & Managing Director จาก Springboard Consulting Co., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “การบริหารจัดการทางการเงิน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวหลักการวางแผนทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน และการบริหารจัดการแผนการเงินต้นทุน/การลดต้นทุนของการผลิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไพศาล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรและคุณกีรติ จิรวัฒน์จรรยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำหรับกิจกรรมช่วงเย็น “Hackathon” เป็นการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งวันมาปรับแก้ในโครงการของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอขอทุน โดยการจัดกิจกรรมเป็นการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Plays) ให้นักศึกษานำเสนอโครงการของตนเองกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ธนาคาร และแหล่งทุนต่างๆ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในโครงการ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการฝึกอบรมฯ เป็นการเสวนา ในหัวข้อ “Young Smart Farmer and Globalization 4.0 ไทยไปสู่มาตรฐานสากล” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่มาแลกเปลี่ยน ในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคการส่งออก และมาตรฐานสากลในการส่งออกสินค้าเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ทิพย์ภักดี ประธานบริหารสวนสุนทรออร์แกนิกฟาร์ม คุณมิตรดนัย สถาวรมณี CEO บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด และดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ร่วมเสวนาในครั้งนี้ หลังจากนั้น เป็นพิธีปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นอันเสร็จพิธี

Top