ข่าว itd

ผู้อำนวย ITD ประกาศเจตจำนงสุจริต

visibility 28 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดร.ปิยะพร  เอี่ยมฐิติวัฒน์  รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มอบนโยบายสุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ พร้อมทั้ง เป็นผู้นำกล่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบัน เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ และยึดมั่นคำสอน และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องปรามการทุจริต มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

Top