ข่าว itd

การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ”

visibility 26 facebook twitter mail

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานเครือข่าย จัดการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ” ขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 100 คนจากกลุ่มประเทศไทย สปป.ลาว (แขวงบ่อแก้ว และแขวงหลวงน้ำทา) และจีน (มณฑลยูนนาน) เพื่อเป็นการยกระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดน เชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และระบบ โลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดเวทีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการประชุมสัมมนาเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ และเชื่อมโยงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A

โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะผู้เข้าร่วมได้เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายการบริหารด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) และการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เข้าสู่พิธีเปิดและร่วมรับฟังการเสวนาภายใต้หัวข้อการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ” ทั้งนี้ นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการเสวนาดังกล่าวด้วย

Top