ข่าว itd

ITD จัดงานฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม”

visibility 14 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดงานฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ณ  โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว  จังหวัดนครพนม

โดยได้รับเกียรติจาก ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดการฝึกอบรม  และผู้แทนสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) เป้าหมายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในงานมีการบรรยายเรื่อง “Thailand 4.0 : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เรื่อง “บทบาทของภาคการศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย”  เรื่อง “โอกาสและความท้าทายจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special economic zone) ต่อจังหวัดนครพนม” และเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่าง Thailand 4.0, Education 4.0 และ Industry 4.0 กับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Top