ข่าว itd

ITD จัดประชุมคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่หนองคาย

visibility 15 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับพันธิมิตร อาทิ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการค้า แห่ง สปป.ลาว (ERIIT) จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง กรอบนโยบายและแนวทางความร่วมมือการค้าชายแดนไทยลาว ณ จังหนองคาย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ Dr.Laohoua Cheuching หัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการค้า แห่ง สปป.ลาว (ERIIT) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ITD RRITT มหาวิทยาลัยข่อนแก่น และมหาวิทยาลัยปห่งชาติลาว

Top