ข่าว itd

ผู้อำนวยการ ITD เข้าพบ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ)

visibility 123 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายศุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย นายภานุมาส เทพทอง นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และผู้บริหารสถาบันเข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษาการอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อหารือความร่วมมือวิชาการ และแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคต

Top