Home » Event
งานสัมมนา “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

งานสัมมนา “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” »

26 October 2015
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
งานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าไทย-เวียดนาม”

งานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าไทย-เวียดนาม” »

16 October 2015
ประเทศไทย และประเทศเวียดนามได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี 2556 ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตร ทั้งแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และมีการขับเคลื่อนกลไกกรอบความร่วมมือในทุกสาขาตั้งแต่การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา