การเสวนาวิชาการ ASEAN Talk  เรื่อง “การดำเนินตาม AEC Blueprint ของภาครัฐ”

การเสวนาวิชาการ ASEAN Talk เรื่อง “การดำเนินตาม AEC Blueprint ของภาครัฐ” »

12 มกราคม 2559
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2558 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีความตื่นตัว
การเสวนาวิชาการ ASEAN Talk  เรื่อง “บทบาทภาครัฐในการส่งเสริม SMEs เข้าสู่อาเซียน”

การเสวนาวิชาการ ASEAN Talk เรื่อง “บทบาทภาครัฐในการส่งเสริม SMEs เข้าสู่อาเซียน” »

12 มกราคม 2559
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2558 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีความตื่นตัว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์” »

12 พฤศจิกายน 2558

การค้าระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมที่นำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศ โดยมีภาคเอกชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน กอปรกับการที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็น Trading Nation รวมทั้งได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ที่มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

            การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน การลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs”

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน การลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs” »

27 ตุลาคม 2558

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา เวลา 13.00 – 17.00 น. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “การพ...

งานสัมมนา “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

งานสัมมนา “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” »

26 ตุลาคม 2558
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
งานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าไทย-เวียดนาม”

งานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าไทย-เวียดนาม” »

16 ตุลาคม 2558
ประเทศไทย และประเทศเวียดนามได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี 2556 ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตร ทั้งแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และมีการขับเคลื่อนกลไกกรอบความร่วมมือในทุกสาขาตั้งแต่การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา