Hot News

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประกาศเจตจำนงสุจริต

“นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อหน้าบุคลากรสถาบัน พร้อมกันนี้ยังได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้สถาบันดำเนินแผนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔”

ดาวน์โหลด
Top