ประชุม/สัมมนา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform: Beta version) ระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future)”

 

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform: Beta version) ซึ่งดำเนินการเป็นระยะที่ 2 โดยศึกษากลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future) เพื่อพัฒนาธุรกิจ MSMEs กลุ่มผลิตสินค้าอาหารแปรรูป กลุ่มอาหารแห่งอนาคต ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถผลิตสินค้านวัตกรรมที่ได้มาตรฐานตลาดต่างประเทศและสามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได้ และเป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสมัยใหม่ของผู้ประกอบการสมัยใหม่และองค์ความรู้ใหม่ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเพื่อเป็นช่องทางการทำ Business matching ของผู้ประกอบการธุรกิจ BCG กับผู้ซื้อในต่างประเทศ จึงได้กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ และเอกชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว เพื่อนำความคิดเห็นจากประชุมฯ มาปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล Food For the Future ในแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG ต่อไป

 

ในการนี้ เพื่อให้ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน

สถาบันจึงขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

และประเด็นที่สำคัญ ทาง QR code

หรืออีเมล tsirikarn@itd.or.th นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 1กรกฎาคม  2567 จากนั้นสถาบันจะรวบรวมและนำไปประกอบในการประชุมระดมความคิดเห็นต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น “โครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform: Beta version) ระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future)”

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม  2567 เวลา 09:00 – 15:00 น.

 

 

 

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform: Beta version) ระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future)”

calendar 1 กรกฎาคม 2567

time 09:00 - 15:00 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 592

calendar - 1 กรกฎาคม 2567

time 09:00 - 15:00 น.

Top