อบรม

High Level Training Course: Strategic Economic Diplomacy

สถานที่ :  ชั้น 4 ห้อง President 1-2 โรงแรม Intercontinental Bangkok Hotel

ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน แต่ละประเทศทั่วโลกจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของตนในสภาวะความไม่แน่นอน ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างเหมาะสมและยั่งยืน การทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการเจรจา การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และร่วมกันปรับปรุงมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้แต่ละประเทศที่เข้าร่วมการเจรจามีโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้ในระยะยาว

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของบริบทการทูตเชิงเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมฝึกอบรม High Level Training Course: Strategic Economic Diplomacy ขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 4 โรงแรม Intercontinental กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาพัฒนาทักษะความรู้ขั้นสูงในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อตอบรับกับบริบทใหม่จากการเปลี่ยนแปลงฐานอำนาจการเมืองของโลกที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักการการทูตเศรษฐกิจภายในประเทศไทยอีกด้วย

High Level Training Course: Strategic Economic Diplomacy

calendar 29 มีนาคม 2564

time 09:00 - 16:30 น.

loation InterContinental Bangkok

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1061

calendar - 29 มีนาคม 2564

time 09:00 - 16:30 น.

loation InterContinental Bangkok

Top