ประชุม/สัมมนา

ITD Research Forum 2020 – Online Seminar

หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
  2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
  3. โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน
  4. โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว สถาบันจึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Seminar)

 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 4 โครงการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ITD Facebook LIVE และ เว็บไซต์ ITD

 

กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 300 คน

 

เอกสารประกอบ 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.30 น.
ผ่านทางออนไลน์ ITD Facebook LIVE และ เว็บไซต์ ITD

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ITD-Research-Forum-2020
ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 

 

กรอกแบบประเมินผลการจัดสัมมนา 

ผู้เข้ารับชมการสัมมนาออนไลน์ และกรอกแบบประเมินผลการจัดสัมมนาให้ครบถ้วนทั้งหมด จะได้รับของสมนาคุณ หน้ากากผ้ากันน้ำ GQ x ITD และ Alcohol 75% Hand spray) ส่งทางไปรษณีย์  <ของมีจำนวนจำกัด>

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ชื่อ/นามสกุล : นางสาวสุลินดา ธรรมวงศ์ชัย และนางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ :   0 2216 1894-7  ต่อ 188 และ 189
Email: soulinda@itd.or.th หรือ itd_researchforum@itd.or.th

ITD Research Forum 2020 – Online Seminar

calendar 25 พฤษภาคม 2563

time 09:00 - 13:30 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 851

calendar - 25 พฤษภาคม 2563

time 09:00 - 13:30 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

Top