Hot News

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน โดย ผอ.สคพ. ได้มอบนโยบาย ZERO CORRUPTION

visibility 90 facebook twitter mail

“นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน โดยเน้นย้ำในเรื่องการดำเนินงานตามแผนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถาบันด้วย”

ข่าว itd

Top