Hot News

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)

visibility 68 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future) ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยดังกล่าว มีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และนายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้บรรยายถึงหลักการและเหตุผลของโครงการ ความสำคัญของ BCG และอาหารแห่งอนาคตและได้ดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย พร้อมด้วยนางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล นักวิจัยอาวุโส สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้กล่าวแนะนำเว็บไซต์ BCG Connex

การประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาคเอกชนจำนวน 13 คน ภาครัฐจำนวน 9 คน และผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom meeting จำนวน 18 คน ซึ่งการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งนี้ได้รับรับการแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาคเอกชนกลุ่มอาหารแห่งอนาคต รวมถึงภาครัฐต่างๆ ได้แก่ บริษัท อาหารจานทอง จำกัด เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สถาบันอาหารแห่งอนาคต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย กรมประมง กรมปศุสัตว์ โดยสาระสำคัญจากการประชุมรับฟังระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งนี้ ครอบคลุมถึงข้อคิดเห็นด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future) ในประเด็นสรุปสาระสำคัญ เช่น ด้านการลงทุนและส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ด้านการพัฒนาสินค้า BCG ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้านการให้ข้อมูลด้านการตลาดที่ส่งเสริมการแข่งขันต่อผู้ประกอบการและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด้านการพัฒนาระบบนิเวศของธุรกิจธุรกิจ BCG กลุ่มอาหารแห่งอนาคตและการสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตแข่งขันได้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มอาหารแห่งอนาคต และด้านการนำเสนอกรณีศึกษาสินค้ากลุ่มอาหารแห่งอนาคตที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น ทั้งนี้คุณค่าและประโยชน์ของการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ นำมาซึ่งข้อเสนอแนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์ BCG Connex อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ประกอบการกลุ่ม BCG ด้านอาหารแห่งอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทยต่อไป

Top