Hot News

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 “โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน”

visibility 423 facebook twitter mail

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 “โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 50 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 10 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และภาคเอกชน 5 องค์กร อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากบริษัทที่มีการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) รวมถึงผู้แทนจากภาควิชาการ คณะนักวิจัยโครงการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไอทีดี  เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือประเทศ CLMV มาตรการทางการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง และความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของประเทศไทยและประเทศ CLMV เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

Top