Hot News

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในหัวข้อบทบาทของนโยบายการแข่งขันต่อการฟื้นฟูธุรกิจ MSMEs ในช่วงหลังวิกฤติการณ์ COVID-19

visibility 62 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมและแสดงมุมมองความเห็นในการประชุมระหว่างประเทศในหัวข้อบทบาทของนโยบายการแข่งขันต่อการฟื้นฟูธุรกิจ MSMEs ในช่วงหลังวิกฤติการณ์ COVID-19 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (Trade Competition Commission :TCCT)  ร่วมกับองค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development :UNCTAD) และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific :ESCAP) ณ โรงแรมวี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี่

 โดยการประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผ่านมุมมองของนโยบายการแข่งขันและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสามกรณีศึกษาทั่วโลกเพื่อศึกษาประเด็นอุปสรรคด้านการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องปรับตัวจากผลกระทบของวิกฤติการณ์ครั้งนี้

Top