Hot News

ITD ได้รับเชิญให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาของสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

visibility 181 facebook twitter mail
     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกรรมการและสมาชิกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยครั้งที่ 2/2565 ณ สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาของสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขีดความสามารถทางการค้าของห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน

      สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นอาหารที่มีความปลอดภัย (Food Safety) มีความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักเศรษฐกิจ BCG โดยนำมาซึ่งประโยชน์ของสังคมในระดับประเทศและระดับโลก 

      ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมฯ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย เลขาธิการสมาคมฯ และนายบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ อุปนายกสมาคมฯ ให้การตอนรับ กรรมการ ที่ปรึกษาและองค์กรที่ปรึกษา และผู้แทนจากสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยมาร่วมประชุม อาทิ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายวิภู เลิศสุรพิบูล และมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาจากผู้ผลิตและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญ ในการร่วมนำเสนอนโยบายและภารกิจที่ต้องการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตร่วมกัน
Top