Hot News

ITD จัดการสัมมนาเรื่อง ITD Launch of Idea Papers 2022 : ว่าด้วยยุทธศาสตร์การค้าและแรงงานไทย ผ่านเส้นทางรถไฟสายมังกร

visibility 100 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมกันจัดการสัมมนาเรื่อง ITD Launch of Idea Papers 2022 : ว่าด้วยยุทธศาสตร์การค้าและแรงงานไทยผ่านเส้นทางรถไฟสายมังกร ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event)  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เข้าร่วมการสัมมนา

          การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการค้าและแรงงานไทยเชื่อมการค้าระหว่างไทย-ลาว-จีน ตลอดจนนำข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานการศึกษาของสถาบันมาใช้เผยแพร่และต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

          ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายมนู  สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยนายมนูฯ ได้กล่าวในระหว่างเปิดการสัมมนาว่า โครงการรถไฟจีนลาวเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญกับการเจรจาและต่อรองเพื่อรักษาโอกาสทางการค้าของประเทศ รวมทั้งต้องเร่งพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิกติกส์ของประเทศให้สามารถเชื่อมกับเส้นทางรถไฟจีนลาวให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาโอกาสทางการค้า รองรับการลงทุนขนาดใหญ่ และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าระดับภูมิภาค

          ในช่วงการเสวนา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย พนวิไช คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม และนำเสนอข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าและแรงงานไทยบนระเบียงเศรษฐกิจจีนลาว เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการกำหนดนโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมี ร้อยโท ดร. พันธ์รบ ราชพงศา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้

Top