Hot News

ITD จัดประชุมความร่วมมืองานวิจัยและวิชาการร่วมกับผู้แทนจาก KIET

visibility 266 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมความร่วมมืองานวิจัย และวิชาการร่วมกับผู้แทนจาก Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) สถาบันวิจัยนโยบายระดับชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐเกาหลี บทบาทหลักของ KIET คือ การให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเกาหลีเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมและดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ภาครัฐ และเอกชนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหาแนวทางในการจัดทำความร่วมมือระหว่าง KIET และ ITD ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งไทย และสาธารณรัฐเกาหลี โดยเน้นในด้านการค้าระหว่างประเทศอันเป็นความสนใจที่มีร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการเพิ่มขอบเขตของความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานผ่านการดำเนินการวิจัย และการจัดงานสัมมนาร่วมกัน ผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายคิม ดงซู ผู้อำนวยการและนักวิจัยชำนาญ KIET นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการ ITD นายสุภกิจ เจริญกุล รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Top