Hot News

ITD สัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง“รายงานการลงทุนโลก 2565 (World Investment Report 2022)”

visibility 275 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง“รายงานการลงทุนโลก 2565 (World Investment Report 2022)” ในหัวข้อ “แนวโน้มการลงทุนและการพัฒนานโยบายการลงทุนภายหลังการฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19” ในรูปแบบการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex  โดย นายริชาร์ด โบล์ดไวท์จ หัวหน้าสาขาวิจัยด้านการลงทุน กองการลงทุนและวิสาหกิจ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เป็นผู้แถลงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาค และจุดประกายแนวคิดที่สร้างสรรค์ต่อนโยบายใหม่ๆ ด้านการลงทุน เสนอต่อสื่อมวลชน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยงานนี้นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ เสนอต่อสื่อมวลชน ประชาชน หน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

Top