รายงานประจำปี
view 535 facebook twitter mail

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

เกี่ยวกับเอกสาร

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้โอนย้ายมาจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมความสามารถทางการค้า
จากจุดแข็งที่สถาบันฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน สถาบันฯ ได้มุ่งยกระดับความเชื่อมโยงทางการค้าของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสถาบันฯ ได้ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศงานศึกษาวิจัยความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย – มาเลเซีย และการจัดฝึกอบรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการระดับโลก และอื่นๆ
สถาบันฯ จะเดินหน้าปรับตัวให้สอดรับกับภาวะแวดล้อมและความคาดหวังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าสถาบันจะอาจหาญที่จะลองงานใหม่ และกระตือรือร้นที่จะเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top