บทความวิชาการ
view 6943 facebook twitter mail

ส่องเศรษฐกิจอาเซียน : ปี 2566 เติบโตต่ำกว่า ปี 2565

เกี่ยวกับเอกสาร

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า ปี 2565 โดยภาพรวมเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเศรษฐกิจของมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย ติมอร์เลสเต้ และเวียดนาม ขยายตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการบริโภคในประเทศ การส่งออก และการฟื้นตัวของภาคบริการ  

ADB คาดว่าโดยรวมปี 2565 เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะขยายตัวประมาณ 5.4 % แต่มีแนวโน้มขยายตัวลดงในปี 2566 เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่เผชิญกับภาวะอัตราเงินเฟ้อสูง  เศรษฐกิจจีนยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังมีปัญหาหนี้เสียในภาคอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น

อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เศรษฐกิจขยายตัว 5.7 % คาดการณ์ว่าทั้งปี 2565 เศรษฐกิจจะขยายตัว 5.4 % และจะปรับตัวลดลงเหลือ 4.8 % ในปี 2566  การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนวิกฤติ การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวอย่างชัดเจน การส่งออกสินค้าปัจจัยการผลิตขั้นต้นขยายตัวดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในปี 2566 คาดว่าการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วจะลดลง  นโยบายการเงินและการคลังจะเพิ่มความเข้มงวด ซึ่งจะไม่ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเหมือนปี 2565

เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวได้ดีกว่าการคาดการณ์มาก โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 มีอัตราการขยายตัว 14.2 % เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการบริโภคในประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ การจ้างงานในประเทศปรับตัวดีขึ้น อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.3 % ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 เหลือ 3.7 % ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 การฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศได้รับผลมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในบางรัฐ  การยกเลิกการควบคุมการเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศส่งผลให้ภาคบริการการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ภาคบริการการท่องเที่ยวขยายตัวที่ระดับ 7.3 % สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 6 % อย่างไรก็ตามคาดการณ์เศรษฐกิจมาเลเซียจะขยายตัว 4.3 %ในปี 2566 ปรับลดลงจากระดับการคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4.7 % เนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลง

เศรษฐกิจไทยเร่งตัวดีขึ้นในใตรมาส 3 ปี 2565 เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวต่างประเทศ การบริโภคและการลงทุนในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกแผงวงจร เครื่องปรับอากาศ น้ำตาล และไก่แช่แข็ง  ทั้งนี้เศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตัว 3.2 % เพิ่มขึ้นที่เคยคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 2.9 % อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 4 % ในปี 2566 ลดลงจากที่เคยคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 4.2 % เนื่องจากอุปสงค์ภาคการส่งออกลดลง

เศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งในทุกภาคเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจโดยรวมในช่วง 9 เดือนของปี 2565 ขยายตัว 8.8 % รัฐบาลเวียดนามได้ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 ทุกรูปแบบ เนื่องจากอัตราการได้รับวัคซีนของชาวเวียดนามครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเวียดนามขยายตัวในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2565 มีจำนวนรวม 2.4 ล้านคน  เศรษฐกิจเวียดนามทั้งปี 2565 คาดว่าจะขยายตัว 7.3 % ภาคการผลิตและการส่งออกฟื้นตัวอย่างโดดเด่น  อย่างไรก็ตามคาดการณ์ทั้งปี 2566  จะขยายตัว 6.3 % เนื่องจากได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้น ส่งผลให้หนี้ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทเอกชน

ผู้เขียน
วิมล ปั้นคง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)
www.itd.or.th
ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : First Section/World Beat
ปีที่ 36 ฉบับที่ 12291 วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
หน้า 8 (ซ้าย) คอลัมน์ “Insight ASEAN”

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 6943 facebook twitter mail
Top