บทความวิชาการ
view 292 facebook twitter mail

ฝ่าวิกฤติสินค้าเกษตรและอาหารอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้การค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศในอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของประชากรที่เปลี่ยนไปจากกระแสความนิยมการบริโภคอาหารคลีน ออร์แกนิก หรืออาหารเพื่อสุขภาพ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 292 facebook twitter mail
Top