บทความวิชาการ
view 3953 facebook twitter mail

การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับประชาคมอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations) ได้กล่าวถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมกันทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย ภายใน ปี ค.ศ. 2030 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตระหนักถึงความจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ใน AEC Blueprint 2025 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้จากรายงานการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพบว่า อาเซียนยังไม่สามารถบรรลุถึงครึ่งทางตามเป้าหมาย SDGs ถึงแม้จะมีการพัฒนาในเป้าหมายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

 แนวทางของอาเซียนในขั้นต่อไป จึงควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ 17 (การยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาในเป้าหมายอื่น ๆ ร่วมด้วย และให้ความสำคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์และนำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top