บทความวิชาการ
view 523 facebook twitter mail

หมอกควันข้ามแดน : ปัญหาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน โดยอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยเป็นผู้ส่งออกปาล์มน้ำมันอันดับต้น ๆ ของโลก สร้างให้กับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมหาศาล และก่อให้เกิดการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในอาเซียน

ผู้ประกอบการบางรายเลือกใช้วิธีการเผาสวนปาล์มเพื่อปรับหน้าดินรองรับฤดูการเพาะปลูกใหม่ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการปรับหน้าดินด้วยวิธีการอื่น ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนกระทบต่อหลายประเทศในอาเซียน ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพประชาชนในอาเซียนอย่างแพร่หลาย จึงเป็นโจทย์สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิก ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมต้องร่วมกันรักษาสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top