บทความวิชาการ
view 568 facebook twitter mail

จับตาธุรกิจเทคโนโลยี ยูนิคอร์นแห่งอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ผลจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจาวัน ทาให้ธุรกิจด้านเทคโนโลยี หรือ Tech Industry ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ บริการเรียกรถ เกม การท่องเที่ยว ไปจนถึงบริการชาระเงินออนไลน์ เป็นภาคส่วนที่เติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทั่วโลกพร้อม ๆ กับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top