บทความวิชาการ
view 946 facebook twitter mail

ความตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักร-สิงคโปร์

เกี่ยวกับเอกสาร

ภายหลังแยกตัวจากสหภาพยุโรป ความตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักร-สิงคโปร์ (UKSFTA) เป็นความตกลงการค้าเสรีแรกของสหราชอาณาจักรกับประเทศสมาชิกอาเซียน มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2564 ครอบคลุมการค้าและการลงทุนมูลค่ากว่า 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสาระสำคัญอย่างเดียวกับความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-สิงคโปร์ ซึ่งครอบคลุมการค้าสินค้า บริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีในภาคส่วนหลัก ภายใต้ความตกลงดังกล่าวนี้นักธุรกิจสหราชอาณาจักรจึงสามารถใช้สิงคโปร์เป็นฐานทางการเงินและการค้าในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียงได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top