บทความวิชาการ
view 162 facebook twitter mail

แผนที่นำทางสู่เป้าหมายการพัฒนาของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค เนื่องจากความมั่งคั่งยังคงกระจุกตัวอยู่ในคนส่วนน้อย คนยากจนจำนวนมากยังคงกระจายตัวอยู่ในทุกมุมโลก โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน ภายใต้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประชาคมโลกเริ่มตระหนักว่า…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 162 facebook twitter mail
Top