บทความวิชาการ
view 163 facebook twitter mail

ก้าวใหม่ของ สปป.ลาว

เกี่ยวกับเอกสาร

สปป.ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในมิติการพัฒนาระหว่างประเทศ นโยบายการพัฒนาของอีกประเทศหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งอย่างไม่อาจหลีกเหลี่ยงได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 163 facebook twitter mail
Top