บทความวิชาการ
view 187 facebook twitter mail

AC และ EU มิติด้านกฎหมายที่แตกต่าง

เกี่ยวกับเอกสาร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC จะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในระหว่างเตรียมการเข้าสู่ AEC ภาครัฐและภาคเอกชนต่างตื่นตัวกับผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบที่จะเกิดขึ้นกับสถาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 187 facebook twitter mail
Top