บทความวิชาการ
view 158 facebook twitter mail

เร่งพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยสู่ AEC

เกี่ยวกับเอกสาร

ภายใต้เป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นอกจากอาเซียนได้ดำเนินการเพื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้สะดวกมากขึ้น ยังได้เร่งรัดการเปิดเสรีภาคบริการและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีตามกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) โดยกำหนดข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีศักยภาพและมีความพร้อมเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันตลาดการค้าบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกการค้าด้านบริการในอาเซียนเพื่อสนับสนุนการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 158 facebook twitter mail
Top