บทความวิชาการ
view 429 facebook twitter mail

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

เกี่ยวกับเอกสาร

การเข้าถึงแหล่งทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นปัญหาเรื้อรังที่พูดถึงกันมานาน เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ SMEs มักกล่าวว่าขาดแคลนเงินทุน จึงไม่สามารถพัฒนากิจการให้เติบโตได้ : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 429 facebook twitter mail
Top