บทความวิชาการ
view 126 facebook twitter mail

แนวทางปรับตัวของธุรกิจให้บริการขนส่ง

เกี่ยวกับเอกสาร

ธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นสาขาบริการด้านการขนส่งภายใต้การเร่งรัดเปิดเสรีตามกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) มีเป้าหมายสาคัญ คือ การลด ยกเลิก กฎระเบียบหรือมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามความตกลง AFAS กาหนดให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียนสามารถถือหุ้นในประเทศสมาชิกได้ถึงร้อยละ 70 ในปี 2556 แม้ว่าการปฎิบัติตามความตกลง AFAS ต้องล่าช้าออกไป เพราะสมาชิกประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยยังมีกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดของนักลงทุนต่างชาติ แต่คาดว่าในอนาคต ธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ต้องทยอยเปิดเสรีมากขึ้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 126 facebook twitter mail
Top