บทความวิชาการ
view 142 facebook twitter mail

สังคมสูงวัยในอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

โครงสร้างประชากรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากประชากรหรือทุนมนุษย์มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการออกสู่ตลาด ขณะเดียวกันประชากรก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบการบริโภคซึ่งส่งผลต่อเนื่องต่อการผลิตสินค้าและบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสามารถ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 142 facebook twitter mail
Top