บทความวิชาการ
view 290 facebook twitter mail

Aid for Trade…เสริมสร้างความสามารถอาเซียนใหม่

เกี่ยวกับเอกสาร

รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน แนวคิดที่ว่าการเปิดเสรีทางการค้าเป็นกงจักรสำคัญ ที่นำไปสู่การพัฒนา การจ้างงาน การลดระดับความยากจน รวมทั้งการที่ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น เป็นหลักการที่มีเหตุมีผลและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป : ปีที่พิมพ์ 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 290 facebook twitter mail
Top