บทความวิชาการ
view 474 facebook twitter mail

อาเซียนกับความท้าทายด้านพลังงานในศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับเอกสาร

ในการประชุมนานาชาติเรื่องพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Energy & Technology Asia 2017: SETA) เมื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ได้ระบุถึงประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของอาเซียนในศตวรรษที่ 21 คือ “ความท้าทายในการพัฒนาพลังงานให้เพียงพอและยั่งยืนในระยะข้างหน้า”

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 474 facebook twitter mail
Top