บทความวิชาการ
view 164 facebook twitter mail

ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 โดยเน้นการส่งเสริมการรวมตัวรายสาขาของอุตสาหกรรมในอาเซียนเพื่อยกระดับการผลิตและการค้าในภูมิภาคสู่การเป็นตลาด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 164 facebook twitter mail
Top