บทความวิชาการ
view 210 facebook twitter mail

อาเซียนกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในบทความครั้งก่อน ผมได้เรียบเรียงเนื้อหาให้ท่านผู้อ่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน ผมจึงขอนำเสนอในหัวข้อนี้ต่อเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว จากสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาพบว่า บทบาทของบริษัทข้ามชาติ (Transnational Companies: TNCs) ในการเข้ามาพัฒนาและขยายการลงทุนในภูมิภาคการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมการขยายฐานเม็ดเงินลงทุนและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในภูมิภาค ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียน (The ASEAN Secretariat) ได้สรุปสถานการณ์การลงทุนของภูมิภาคไว้ในรายงานการลงทุนปีล่าสุด (ASEAN Investment Report 2012) ว่า อาเซียนกำลังเผชิญกับวิวัฒนาการและแนวโน้มด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา กล่าวคือ เม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าออกทั้งหมดภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.14 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่เงินลงทุนไหลเข้าสะสม (Inward FDI Stock) ของอาเซียนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกิน 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกในปีดังกล่าว รวมทั้งสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าของอาเซียน เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของโลก และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7 และ 11 ในช่วงระหว่างปี 2543-2546 เป็นร้อยละ 7.4 และ 16.1 ในช่วงระหว่างปี 2553-2554 : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 210 facebook twitter mail
Top