อาเซียนกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในบทความครั้งก่อน ผมได้เรียบเรียงเนื้อหาให้ท่านผู้อ่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน ผมจึงขอนำเสนอในหัวข้อนี้ต่อเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว จากสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาพบว่า บทบาทของบริษัทข้ามชาติ (Transnational Companies: TNCs) ในการเข้ามาพัฒนาและขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมีมากขึ้นเป็นลำดับ กล่าวคือ บริษัทเหล่านี้เข้ามาวางฐานการผลิตในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งยิ่งกว่าในอดีต โดยดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ด้านการผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมโยงกันอยู่ภายในภูมิภาคในลักษณะของฐานการผลิตร่วมกัน แทนการดำเนินงานในประเทศเดียว การรวมตัวกันของอาเซียน โอกาสที่อุบัติขึ้นใหม่ การเสริมประโยชน์ระหว่างกันในเชิงภูมิศาสตร์ และการยกเลิกภาษีศุลกากร ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติขยายกิจการในอาเซียน และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิตของภูมิภาคได้อย่างเต็มที่ : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top