บทความวิชาการ
view 202 facebook twitter mail

อาเซียนกับพลังงานทดแทน

เกี่ยวกับเอกสาร

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการพลังงานงานสะอาดที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขยายตัวมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำของโลกที่ได้ผลักดันให้เกิดนโยบายพลังงานทดแทนทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 202 facebook twitter mail
Top