บทความวิชาการ
view 141 facebook twitter mail

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย คือ การเชื่อมโยงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเข้ากับเครือข่ายการผลิต (Regional Production Networks) และห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค (Regional Supply Chain) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคก็จะพบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพัฒนาการของอุตสาหกรรมจนสามารถสร้างระบบการผลิตที่มีขนาดใหญ่ได้ มีเพียงประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยฐานการผลิตในห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มประเทศนี้ ขณะที่สิงคโปร์มีบทบาทโดดเด่นในด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การควบคุมคุณภาพสินค้า การพยากรณ์ความต้องการของตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนาตราสินค้า การบริการด้านการขาย และการจัดหาแหล่งเงินทุน ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เช่น บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ มีบทบาทเป็นเพียงประเทศที่จำหน่ายวัตถุดิบสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมสนับสนุนเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 141 facebook twitter mail
Top