บทความวิชาการ
view 178 facebook twitter mail

อาเซียนเร่งพัฒนาความสะดวกทางค้า

เกี่ยวกับเอกสาร

การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน ในช่วงแรกของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับการลดอัตราภาษีสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำจนถึงยกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าและส่งออก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 178 facebook twitter mail
Top